Tag: วิ่งเท้าเปล่า

Barefoot Running Part 1 (วิ่งเท้าเปล่าภาค 1)

Barefoot Running Part 1 (วิ่งเท้าเปล่าภาค 1)

Barefoot running, Minimalism หรือ Natural running เป็นการวิ่งที่ไม่ใช้รองเท้าวิ่ง เป็นการวิ่งตีนเปล่าถ้าเรียกกันตามภาษาบ้านๆ หรืออาจจะมีรองเท้าใส่เเต่พื้นบางมาก อย่างหลังนี้เรียกว่า minimalist ครับ