Tag: Google

นี่คือนักไตรกีฬาผู้แบกกล้อง Trekker ถ่ายภาพสถานที่ทั่วไทยลงใน Google Street View

นี่คือนักไตรกีฬาผู้แบกกล้อง Trekker ถ่ายภาพสถานที่ทั่วไทยลงใน Google Street View

ต้องเรียกงานนี้ว่า Ultra Trail เลยก็ว่าได้ เพราะต้องแบกกล้องตัวใหญ่ไปเดินถ่ายแผนที่ Google Street View เป็นระยะทางรวมกันกว่า 500 กม.เลยทีเดียว