Tag: ThaiRun

ThaiRun Face X

ThaiRun สตาร์ทอัพไทย ใช้ AI/ Big data สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี “Face X” พัฒนางานวิ่งไทยสู่มาตรฐานโลก

ThaiRun สตาร์ทอัพไทย ใช้ AI/ Big data สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี Face X พัฒนางานวิ่งไทยสู่มาตรฐานโลก ตั้งเป้าขยายการใช้ในภาคส่วนอื่นๆ ให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี